Mae GIG Cymru yn cynnwys nifer o sefydliadau iechyd sy'n cynnwys Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) sydd â rôl arweiniol mewn addysg, hyfforddiant, datblygu a llunio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, er mwyn sicrhau gofal o safon uchel ar gyfer pobl Cymru.

Sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), ar 1 Hydref 2018, ac mae'n dwyn ynghyd dri sefydliad allweddol ar gyfer iechyd: Deoniaeth Cymru; Gwasanaethau Addysg a Datblygu Gweithlu GIG Cymru (WEDS); a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru (WCPPE).

Mae swyddogaethau allweddol AaGIC yn cynnwys:

 • Gweithio'n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, a chynllunio ymlaen i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal yn diwallu anghenion y GIG a phobl Cymru, nawr ac yn y dyfodol;
 • Bod yn ffynhonnell ddibynadwy o wybodaeth a gwybodaeth am weithlu iechyd a gofal Cymru;
 • Comisiynu, dylunio a darparu addysg a hyfforddiant gwerth am arian o ansawdd uchel;
 • Defnyddio addysg, hyfforddiant a datblygiad i annog a hwyluso dilyniant gyrfa;
 • Cefnogi addysg, hyfforddiant a rheoleiddio gwasanaethau drwy chwarae rhan allweddol mewn cynrychioli Cymru, a gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr;
 • Datblygu arweinwyr gofal iechyd heddiw a'r dyfodol;
 • Darparu cyfleoedd i'r gweithlu iechyd a gofal i ddatblygu sgiliau newydd;
 • Hyrwyddo gyrfaoedd iechyd a gofal yng Nghymru, a Chymru fel lle i fyw;
 • Cefnogi proffesiwn datblygu'r gweithlu a'r sefydliad proffesiynol yng Nghymru; a
 • Gwella'n barhaus yr hyn a wnawn a sut y'i gwnawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut y gellir defnyddio'r wybodaeth, rhaid i chi ddefnyddio'r botwm 'cysylltwch â ni' a ddangosir ar y wefan neu'r wybodaeth sydd ar waelod yr hysbysiad hwn. 

Beth yw ‘The Core’?

Datblygwyd gwefan ‘The Core’ i wella'r profiad hyfforddiant meddygol craidd. Defnyddir y wefan gan oddeutu 300 o hyfforddeion yng Nghymru ac fe’i cefnogir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Choleg Brenhinol y Meddygon.

Yr eitemau data personol a gesglir yw cyfeiriad e-bost, enw cyntaf, cyfenw, lefel hyfforddi a sylfaen ysbytai.

Ymwelwyr i'n gwefannau

Wrth ymweld â'r safle hwn rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydyn ni'n gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer y rhai sy'n ymweld â gwahanol rannau'r safle. Dim ond mewn ffordd ddienw y caiff y wybodaeth hon ei phrosesu, ac nid yw'n enwi neb yn unigol. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymgais i ddarganfod pwy sy'n ymweld â'n gwefan, ac nid ydym yn caniatau i Google wneud hynny. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy drwy ein gwefan, byddwn yn agored am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pryd yr ydym yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn egluro'r hyn y bwriadwn ei wneud ag ef.

Defnyddio cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu hanfon i'ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan y gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Maent yn helpu i sicrhau bod gwefannau yn gweithio'n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchenogion y safle. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith i wybod pa iaith yr hoffech i'r wefan gael ei harddangos i chi, rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i fewnosod fideos mewn tudalennau a briwsion Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr tra ar y safle. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein safle, gallwn wella'r llywio a’r cynnwys er mwyn diwallu anghenion pobl yn well. Mae'r wybodaeth a gesglir gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, porwr a system weithredu. Ni fydd y data yn cael eu defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Pobl sy'n cysylltu â ni drwy gyfryngau cymdeithasol

Darperir lincs i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol AaGIC ar y dudalen cysylltu â ni neu drwy:

Byddwn yn monitro ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol ac yn cael gweld unrhyw negeseuon preifat neu gyhoeddus sy'n cael eu hanfon atom. Efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth ychwanegol. Fodd bynnag, byddwn ond yn cyfathrebu â chi gan ddefnyddio'ch dull cyswllt dewisol.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi'r wybodaeth fwyaf perthnasol i chi ar gyfer eich sefyllfa benodol ac yn unol â'n harferion cyfrinachedd, ni fyddwn yn gofyn am nac yn rhannu gwybodaeth sensitif adnabyddadwy drwy sylw neu Fforwm y cyhoedd a dim ond yn breifat.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen rhannu'r wybodaeth gyda sefydliadau eraill y Llywodraeth gan gynnwys Llywodraeth Cymru neu gorff arall yn GIG Cymru, er enghraifft - Bwrdd Iechyd yng Nghymru os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio iddynt/mewn maes penodol. Fodd bynnag, ni chaiff hyn ei wneud heb eich caniatâd chi.

Os byddwch yn anfon neges gyhoeddus atom, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ymateb i'ch ymholiad gan ddefnyddio neges breifat a gyflëir rhyngoch chi ac AaGIC. Os byddwch yn anfon erthygl, eitem o ddiddordeb neu eitem newyddion atom, efallai y byddwn yn rhannu neu'n ail-drydar eich neges os yw'n briodol.

Pobl sy'n anfon e-bost atom

Rydym yn defnyddio diogelwch haen cludiant (TLS) i amgryptio a diogelu traffig e-bost yn unol â'r Llywodraeth. Os nad yw eich gwasanaeth e-bost yn cefnogi TLS, dylech fod yn ymwybodol na chaiff unrhyw negeseuon e-bost a anfonwn neu a dderbyniwn eu diogelu wrth eu cludo.

Byddwn hefyd yn monitro unrhyw negeseuon e-bost a anfonir atom, gan gynnwys Atodiadau ffeiliau, ar gyfer firysau neu feddalwedd maleisus. Dylech fod yn ymwybodol bod gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw e-bost a anfonwch o fewn ffiniau'r gyfraith.

Eich hawliau

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cwmpasu hawliau defnyddio data o dan ddeddfwriaeth o'r enw y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae'n pwysleisio yr angen i AaGIC i wneud yn siŵr ein bod yn egluro sut rydym yn defnyddio gwybodaeth.

Bydd y wybodaeth yr ydym yn ei rhoi i chi am ein defnydd o wybodaeth yn:

 • Yn gryno, yn hawdd i'w darllen ac ar gael yn hawdd;
 • Wedi'i ysgrifennu mewn iaith glir, eglur; ac
 • Am ddim.

Pa gyfreithiau rydym yn eu defnyddio?

Mae'r gyfraith yn pennu sut y gallwn ddefnyddio gwybodaeth. Yn yr ardaloedd hynny lle rydym yn defnyddio gwybodaeth adnabyddadwy, mae'r cyfreithiau a ddilynwn sy’n caniatau i hyn ddigwydd wedi'u rhestru isod:

 • Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol
 • Mesur Diogelu Data'r DU
 • Deddf Hawliau Dynol
 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth
 • Dyletswydd Cyfrinachedd Cyfraith Gwlad
 • Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron
 • Deddf y Comisiwn Archwilio
 • Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio

Beth ydym ni'n ei wneud?

Fel yr esboniwyd yn fanwl yn y cyflwyniad, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn sefydliad sy'n cynnwys sawl adran sy'n prosesu data yn deg ac yn gyfreithlon. Mae rhain yn cynnwys:

 • Addysg Feddygol a Deintyddol i Raddedigion
 • Addysg Broffesiynol Fferylliaeth
 • Nyrsio a Gweithwyr Profesiynol Perthynol i Iechyd
 • Gweithlu, Addysg a Datblygiad y GIG

Mae AaGIC yn cefnogi addysg a hyfforddiant:

 • 3,000 o staff gradd hyfforddiant a meddygon a deintyddion arbenigol cysylltiol;
 • 2500 + o fferyllwyr, 1600 + technegwyr fferyllfa, 70 + hyfforddeion cyn cofrestru a thechnegwyr fferyllol;
 • 3,300 o fyfyrwyr newydd ar gyfer y proffesiwn iechyd anfeddygol;
 • 1,600 o ddeintyddion a 3,400 o weithwyr gofal deintyddol proffesiynol;
 • 700 + o optometryddion; a
 • 9,500 (cyfanswm) o fyfyrwyr yn y system addysg anfeddygol

Ar gyfer pob maes gwaith o fewn AaGIC, y sefydliad fydd deiliad a defnyddiwr y wybodaeth hon.

Pa wybodaeth ydyn ni'n ei chasglu?

Er mwyn cyflawni ein swyddogaethau, efallai y byddwn yn prosesu gwybodaeth amdanoch chi, gan gynnwys;

 • Enw
 • Manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
 • Cyfeirnodau unigryw gan gynnwys rhif GMC, rhif myfyriwr
 • Gwybodaeth am eich rôl bresennol
 • Eich cymwysterau
 • Gwybodaeth ddemograffig fel oedran, ethnigrwydd rhyw
 • Gwybodaeth Iechyd (lle bo angen)
 • Hysbysrwydd am gyllid a bwrsarïau

Dadansoddeg Google (Google Analytics)

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr i wella'r cynnwys a ddarperir ar y safle hwn. Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP dienw) yn cael ei throsglwyddo a'i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo'n ofynnol yn ôl y gyfraith, neu lle bo trydydd parti o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a ddelir yn flaenorol. Cewch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Nodwch os yw cwcis wedi eu hanablu, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio ymarferoldeb llawn y wefan hon. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn caniatau i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Darllenwch bolisi preifatrwydd Google a thelerau gwasanaeth Google am wybodaeth fanwl.

Rhannu eich gwybodaeth

Er mwyn cyflawni'r swyddogaethau uchod, rydym yn gweithio gyda phrifysgolion, rheoleiddwyr, byrddau iechyd a'n sefydliadau cyfatebol yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Gall hyn gynnwys rhannu gwybodaeth bersonol o bryd i'w gilydd. Lle mae hyn yn wir, cynhelir Asesiadau Effaith Diogelu Data a defnyddir Cytundebau Rhannu Gwybodaeth fel y bo'n briodol.

Mae'n bwysig nodi bod gan unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth amdanoch ddyletswydd gyfreithiol i'w chadw'n gyfrinachol. Rydym ond yn gofyn am, yn defnyddio ac yn rhannu'r isafswm gwybodaeth sy'n angenrheidiol at y dibenion yr oedd eu hangen.

Ni fyddwn byth yn gwerthu'ch gwybodaeth ac ni fyddwn yn ei rhannu heb yr awdurdod cyfreithiol priodol.

Diogelwch eich gwybodaeth

Mae AaGIC yn cymryd y cyfrifoldeb am ofalu am yr holl wybodaeth yn ddifrifol iawn. Ni waeth a yw'n electronig neu ar bapur ac a yw'n adnabyddadwy ai peidio.

Mae AaGIC hefyd yn cyflogi rhywun sy'n gyfrifol am reoli gwybodaeth a'i gyfrinachedd i sicrhau:

 • bod eich gwybodaeth wedi'i diogelu; a
 • rhoi gwybod i chi sut y caiff ei ddefnyddio.

Mae'n ofynnol i'r holl staff ymgymryd â hyfforddiant yn rheolaidd. Mae angen hyfforddiant cynhwysfawr i helpu i ddiogelu'r wybodaeth a roddwyd, a ddefnyddiwyd, a broseswyd gan AaGIC.

Mae'r hyfforddiant yn sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio yn AaGIC (gan gynnwys y GIG ehangach) yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran trin eich gwybodaeth waeth beth fo'r adran y maent yn gweithio ynddi.

Mae tudalennau llywodraethu gwybodaeth AaGIC i’w gweld yma; https://aagic-new.gig.cymru/amdanom-ni/llywodraethu-gwybodaeth/

Beth mae gennych hawl iddo?

Os yw'r wybodaeth a gesglir amdanoch yn adnabyddadwy ac yn berthnasol, bydd AaGIC yn sicrhau eich bod yn gallu cael mynediad i hyn. Mae hyn er mwyn i chi wybod pa wybodaeth rydym yn ei ddal amdanoch.

Mae gennych yr hawl i:

 • gael gwybod am fanylion ar sut y defnyddir eich gwybodaeth; a
 • cael copïau o'ch gwybodaeth

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â'r person a restrir isod i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau mynediad.

Mae AaGIC yn ceisio ateb pob cais am gael gweld gwybodaeth cyn gynted â phosibl. Mae'n ofynnol i'r sefydliad ddarparu ymateb i'ch cais o fewn mis (30 diwrnod calendr) o'i dderbyn, ond gall hyn fod yn ymestyn os yw'r cais yn gymhleth ac yn helaeth.

Bydd AaGIC yn edrych ar eich cais i sicrhau bod yr wybodaeth y gofynnir amdani yn wybodaeth bersonol. Y rhan fwyaf o'r amser, bydd yn amlwg bod y wybodaeth yn bersonol ond bydd AaGIC yn cysylltu â chi os nad yw'n glir o fewn eich cais.

Oes rhaid i mi dalu ffi?

Bydd y wybodaeth yn cael ei ddarparu am ddim.

Fodd bynnag, gallem ofyn am ffi fach. Fe all hyn fod fan fo'r cais yn fawr neu'n cael ei ailadrodd. Bydd hyn yn seiliedig ar y gost o'i ddarparu.

Os hoffech wybod mwy am ffioedd am wybodaeth, cysylltwch â'r person a restrir ar waelod yr hysbysiad hwn..

Sut y darperir gwybodaeth?

Os oes modd adnabod eich gwybodaeth, caiff ei ddarparu mewn fformat y gellir ei ddefnyddio ar system arall yn hawdd os yw'n electronig (h.y. Microsoft Word neu Excel). Fel arall, fe'i cyflenwir ar bapur.

Caniatâd (cydsyniad)

Lle y gellir casglu gwybodaeth bersonol ac er mwyn i'r defnydd ohoni fod yn gyfreithlon, gall AaGIC ofyn am ganiatâd gennych. Nid yw hyn yn angenrheidiol os yw'r defnydd ar sail gyfreithlon o dan y Rheoliadau cyfredol ond fe roddir ystyriaeth bob amser lle y rhagwelir y caiff y caniatâd ei gasglu a'i weinyddu'n gywir.

Bydd AaGIC yn gofyn i ddefnyddwyr gwasanaeth am gydsyniad pan fod gwybodaeth bersonol yn rhan o'r prosesu. Bydd AaGIC yn sicrhau bod unrhyw ganiatâd a roddir yn cael ei roi'n rhydd, yn benodol, yn wybodus ac yn ddiamwys. Mae'n rhaid i bob unigolyn roi "camau gweithredu cadarnhaol clir" iddynt gydsynio i'r data a ddefnyddir ar gyfer y maes gwaith penodol a chael gwybod am y defnydd ohono drwy hysbysiad preifatrwydd ar wahân sy'n esbonio pa ddata sy'n cael ei ddefnyddio a pham.

Ar adeg cael caniatâd, bydd AaGIC yn egluro i unigolion eu bod yn gallu tynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg ond hefyd na fyddai hyn yn golygu bod prosesu ar sail caniatâd cyn tynnu'n ôl yn anghyfreithlon ac yn cael ei benderfynu ar a yw'r data hefyd yn adnabyddadwy ar adeg y cais.

Rhaid i unigolion hefyd allu tynnu caniatâd yn rhwydd ac yn rhydd ar unrhyw adeg a defnyddio eu hawl i gael eu hanghofio. Os tynnir cydsyniad yn ôl, bydd AaGIC yn gallu darparu datganiad o fuddiant dilys ar gyfer ei ofynion ei hun ar gyfer prosiectau a arweinir gan GIG Cymru.

Fodd bynnag, os nad yw'r data'n adnabyddadwy ac os na ellir gwahaniaethu rhwng testun y data a'r data a gasglwyd, ni fydd yr hawl i'w hanghofio yn berthnasol.

Beth am roi'r gorau i ddefnyddio?

Byddai peidio â defnyddio'r data fel arfer yn berthnasol i wybodaeth bersonol ac nid i ddata na ellir ei adnabod a gedwir gan AaGIC. Fodd bynnag, adolygir hyn fesul achos yn dibynnu ar y gwaith a gwblheir.

Ni fydd AaGIC yn gyfrifol am gynnwys sydd eisoes wedi cael ei rannu'n rhydd yn y maes cyhoeddus, er enghraifft ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol, at ddibenion newyddiaduraeth a llwyfannau eraill y tu allan i reolaeth AaGIC. Os yw gwrthrych y data yn gofyn am ddileu'r wybodaeth hon (a'i fod yn hawdd ei nodi iddynt), yna bydd angen iddynt wneud cais i'r sefydliad neu'r cwmni sy'n cynnal yr wybodaeth a gofyn iddi gael ei thynnu.

Gwneud penderfyniadau awtomataidd

Mae AaGIC hefyd yn diogelu rhag risgiau sy'n ymwneud â phrosesau sy'n cynnwys gwneud penderfyniadau awtomataidd.

Mae hyn yn berthnasol pan:

 • mae'n broses awtomatig; a
 • mae effaith gyfreithiol ar benderfyniad a wneir gyda'r wybodaeth.

Mae rhai meysydd gwaith o fewn AaGIC yn gwneud nifer fach o benderfyniadau awtomataidd ond mae gan bobl ran flaenllaw i'w chwarae yn rhain. Er enghraifft, bydd cyfranogiad dynol wrth gynhyrchu data ystadegol at ddibenion adrodd neu ganlyniadau holiadur ar-lein yn gofyn am rywfaint o awtomeiddio i nodi, coladu a lawrlwytho setiau data penodol yn effeithiol er mwyn creu adroddiadau a chanlyniadau.

Fodd bynnag, bydd AaGIC yn cymryd camau i nodi faint o benderfyniadau awtomataidd y mae'n ei wneud ac a yw'r rhain yn dderbyniol gyda phob proses.

Yn eu tro, bydd AaGIC yn sicrhau bod unrhyw broffilio awtomataidd yn deg ac yn gyfreithlon. Bydd AaGIC yn defnyddio gweithdrefnau cywir, gan gynnwys lleihau gwallau a chywiro lle nad yw'r data'n gywir.

Beth am hawliau i gywiro neu ddileu gwybodaeth anghywir?

Os yw unrhyw ddata personol wedi'i ddarparu gennych chi a'ch bod yn teimlo bod hyn yn anghywir, mae gennych hawl i ofyn i AaGIC gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y wybodaeth hon, waeth beth fo cyd-destun y defnydd.

Rhaid i AaGIC sicrhau bod gwybodaeth sydd wedi ei phrofi'n anghywir neu'n anghyflawn naill ai wedi ei dileu neu ei chywiro.

Cadw eich gwybodaeth

Byddwn ond yn storio gwybodaeth am gyhyd ag y bo angen gan ddibynnu ar y math a'r defnydd

Caiff y cofnodion eu storio yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer cadw a gwaredu ' r cofnod Rheoli Cofnodion Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn pennu'r cyfnod byrraf y dylid cadw cofnodion.

Bydd AaGIC yn cadw data er mwyn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol.

Gwneud cwyn

Ceisiwn gyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a dderbyniwn am hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i ddod ag ef i'n sylw os ydynt yn credu bod ein casgliad neu ein defnydd o wybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

Drafftiwyd y polisi preifatrwydd hwn gyda byrder ac eglurder mewn golwg. Nid yw'n cynnwys holl fanylion pob agwedd ar y safle hwn o gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol yn benodol gan AaGIC. Caiff pob adran sy'n gysylltiedig â'r diben o gasglu gwybodaeth adnabyddadwy bersonol o fewn AaGIC asesiad o effaith ar breifatrwydd pan a lle cyfyd yr angen.

Rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol neu esboniad sydd ei angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i'r cyfeiriad isod.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am unrhyw faterion yr ydych wedi eu profi ynglŷn â'ch gwybodaeth, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Gwybodaeth/Data Protection Officer
Addysg a Gwella Iechyd Cymru/Health Education and Improvement Wales,
Tŷ Dysgu
Cefn Coed
Nantgarw
CF15 7QQ

Ffôn: 03300 585 005
e-bost: HEIW.informationgovernance@wales.nhs.uk

Os ydych yn dal yn anfodlon yn dilyn eich cwyn a bod hyn yn parhau heb ei ddatrys, mae gennych yr hawl i wneud cwyn i'r:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,
2ail lawr,
Tŷ Churchill,
17 Ffordd Churchill,
Caerdydd,
F10 2HH

Ebost: wales@ico.gsi.gov.uk
Gwefan: www.ico.org.uk

Dolenni i wefannau eraill

Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn cynnwys y dolenni o fewn y safle hwn sy'n cysylltu â gwefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill rydych yn ymweld â nhw.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Os yw'r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn wedi'i ddiweddaru ar y dudalen hon. Mae adolygu'r dudalen hon yn rheolaidd yn sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth a gasglwn, sut yr ydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phleidiau eraill.

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar y 10fed o Dachwedd 2021.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Os byddwch yn cysylltu â ni yn gofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen i ni gysylltu ag adrannau eraill y Llywodraeth i ddod o hyd i'r wybodaeth honno. Os yw eich cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd angen i ni ei drosglwyddo i'n cymorth technoleg (Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ar hyn o bryd)).

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch wrth ymdrin â'ch ymholiad oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni anfon ateb atoch, byddwn yn cadw cofnod o'ch neges at ddibenion archwilio a gwerthuso.